antik

Miljö

Baseco Golv AB ska i miljöriktig anda tillverka och sälja massivt trägolv, av hög kvalitet till en bred marknad. Grunden till vårt miljöarbete är att så långt som möjligt använda förnyelsebart material i vår produktion. Vi ska regelmässigt ställa miljökrav vid inköp och om möjligt välja leverantörer från vårt närområde.

Inga mätbara utsläpp av naturfrämmande
ämnen och kemikalier (analyser utförda).

Företaget är anslutet till Reparegistret
(sortering och återvinning av avfall).

Egen flisning av träspill gör att avfallet
kan användas för uppvärmning.

Träavfall används för intern uppvärmning
och till produktion av bränslebriketter åt
kommunens fjärrvärmeverk.